Skip to content
hintergrund bild

Murexin

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Uvodne napomene:

Murexin d.o.o. (Prodavatelj) je tvrtka koje se bavi proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala. Ovi opći uvjeti prodaje određuju prava i obveze između Kupca i Prodavatelja. Prodavatelj Kupcu vrši isporuke robe prema ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu Opći uvjeti), a odstupanja su valjana ako su između Prodavatelja i Kupca napravljena u pisanom obliku (ugovor). Prihvaćanjem ponude, zaključivanjem ugovora, narudžbom proizvoda, Kupac potvrđuje da prihvaća ove Opće uvjete i u potpunosti se s njima slaže.

1. Cijene:

Sve cijene iz važećeg cjenika Prodavatelja su u kunama bez PDV-a i vrijede do izdavanja novog Cjenika ili obavijesti Prodavatelja o promjeni cijene pojedinih artikala. Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene, a to su: cijena sirovina, cijena ambalaže, naknade, promjena tečaja kune, cijena goriva, cijena radne snage i drugo. O korekciji cijena Prodavatelj će pisanim putem u roku od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Sve cijene i uvjeti prodaje dogovorene u sklopu ili
izvan prethodnog ugovora, potpisom ove Ponude prestaju važiti. Prodajni cjenik je važeći od 01.03.2020.

2. Narudžba:

Narudžba Kupca prima se isključivo u pisanom obliku, ovjereno od odgovorne osobe za naručivanje. U narudžbi Kupca mora stajati točna specifikacija robe koja se naručuje. Prodavatelj se obvezuje da će prodati i isporučiti Kupcu, a Kupac se obvezuje da će preuzeti robu u količinama koje su navedene u pisanoj narudžbi. Kupac prihvaća trošak za svu naručenu i nepreuzetu robu koja je posebno naručena ili pripremljena za njega.

3. Isporuka:

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju u roku od 3 do 5 radnih dana od narudžbe kupca, osim za robu
za koju važi duži rok isporuke ili je zbog tržišnih okolnosti rok isporuke duži. Rok isporuke navodi se na potvrdi narudžbe. Ovi uvjeti odnose se na cijelu Republiku Hrvatsku osim otoka gdje može biti duži rok isporuke. Prodavatelj isporučuje robu FCO Kupac bez dodatnih troškova prijevoza ako kupac naruči više od 10 paleta robe ili robu u financijskoj vrijednosti veće od 15.000,00 kn + PDV; ako kupac naruči robe vrijednosti 10.000,00 do 15.000,00 + PDV prodavatelj obračunava troškove prijevoza 100,00 kn + PDV ako kupac naruči vrijednost robe manje od 10.000,00 kn + PDV Prodavatelj obračunava 200,00 kn + PDV za troškove prijevoza. Usluga istovara kranom se dodatno naplaćuje 500 kn po mjestu istovara. Trošak prijevoza trajektom snosi Kupac. Kupac se obvezuje podmiriti sve troškove koji nastanu uslijed nepotrebnog zadržavanja prijevoznog sredstva na gradilištu kao i druge troškove koji su povezani s tim. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena iz ovog stavka ukoliko na tržištu dođe do većih odstupanja troškova prijevoza. U slučaju korekcije cijena, vrijede odredbe članka 2. ovog ugovora u pogledu korekcije.

4. Ambalaža:

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Paleta je povratna i posebno se naplaćuje. Palete se zaračunavaju 60 kn/kom + PDV, a ukoliko ih kupac vrati Prodavatelju odobriti će ga se za iznos od 60 kn/kom + PDV. U slučaju kad Prodavatelj organizira povrat paleta od kupaca, kupac će se odobriti za iznos od 50 kn/ kom + PDV. Vratiti se mogu samo ispravne palete u količini u kojoj su preuzete od Prodavatelja u roku od 60 dana od isporuke. Ukoliko Kupac želi vratiti palete nakon dogovorenog vremena za povrat, Prodavatelj nije dužan iste primit.

5. Plaćanje:

Kupac će plaćanje za preuzetu robu vršiti na žiro račun Prodavatelja u otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, br. 2360000-1102745751; IBAN: HR7523600001102745751. Obračun isporučenih količina izvršit će se na osnovu potpisanih teretnih listova / otpremnica. Osoba koja po zakonu zastupa Kupca osobno odgovara za obveze Kupca. Ukoliko odgovorna osoba Kupca nije prisutna kod isporuke, Kupac je suglasan da bilo koji radnik Kupca na skladištu / gradilištu potpiše teretni list / otpremnicu, uz jasnu naznaku imena i prezimena osobe koja potpisuje. Rok za plaćanje teče od dana otpreme robe sa skladišta Prodavatelja, a datum plaćanja se smatra datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu Prodavatelja. Ukoliko Kupac ne podmiruje svoje obveze na vrijeme, Prodavatelj može Kupcu ukinuti odgodu plaćanja, kao i uskratiti sve buduće isporuke naručene robe. Ukoliko je ugovoren dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka isti će se odobriti financijskim odobrenjem Prodavatelja. Jedan primjerak ovjerenog financijskog odobrenja Kupac je obvezan vratiti Prodavatelju, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka vrijedi samo za virmanske (gotovinske) uplate uz uvjet da u trenutku plaćanja nema ostalih dospjelih dugovanja Kupca prema Prodavatelju. 

6. Osiguranja plaćanja:

Ukoliko Kupac plaća uz odgodu plaćanja dužan je dostaviti Prodavatelju instrumente osiguranja plaćanja u obliku bjanko zadužnice ispunjene sukladno odredbama Ovršnog zakona i ovjerene kod javnog bilježnika. Iznos osiguranja plaćanja ne smije biti manji od maksimalnog dozvoljenog dugovanja. Izdavanjem zakonski ovjerene bjanko zadužnice kupac izjavljuje kako u trenutku izdavanja iste njegov račun nije u blokadi. Kupac se obvezuje pismeno obavijestiti Prodavatelja odmah po nastupu blokade svojeg računa.

7. Reklamacije:

Kupac je prilikom svake isporuke robe obvezan provjeriti da li podaci s otpremnice odgovaraju zaprimljenoj robi te ima li isporučena roba vidljive nedostatke. Reklamacija na količinu robe se daje u roku od 1 radnog dana od zaprimanja robe, a na kvalitetu odmah po uočavanju reklamacije na reklamacijskom obrascu. Reklamacija se šalje u sjedište Prodavatelja u pisanoj formi. U protivnom se podrazumijeva da Kupac nema primjedbi. Na zaprimljenu reklamaciju, Prodavatelj se obvezuje dati svoje pisano očitovanje, a u slučaju da istu usvoji i zamijeniti isporučenu robu sve u skladu s važećom regulativom u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je potrebna stručna analiza kvalitete robe, troškove po prigovoru snosi Kupac. Ukoliko bi stručna analiza, prihvaćena od Prodavatelja, pokazala opravdanost reklamacije Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat troškova Kupcu.

8. Način upotrebe proizvoda:

Kupac je dužan proizvode koristiti u skladu s tehničkim uputama i preporukama prodavatelja koji prate proizvod. Tehničke upute su dostupne na www.murexin.hr.

9. Ugovaranje prava zadržavanja vlasništva:
Proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja sve dok Kupac ne isplati punu ugovornu cijenu.

10. Antikorupcijska klauzula:
Kupac se obvezuje da neće obećavati, nuditi ili davati novac ili druge pogodnosti zaposlenicima Prodavatelja prije, za vrijeme ili nakon realizacije ovog Ugovora. Isto tako ako zaposlenik Prodavatelja traži bilo kakve materijalne ili druge pogodnosti od Kupca, isti je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja pisanim putem unutar 24 sata.

11. Zaključne odredbe:
O promjeni Općih uvjeta prodaje Prodavatelj će pisanim putem u roku od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. U slučaju da dođe do promjene u podacima tvrtke (npr. adresa, odgovorna osoba, žiro račun i sl.) Kupac je obvezan u roku od 2 radna dana obavijestiti Prodavatelja. Eventualni sporovi između Prodavatelja i Kupca rješavaju se dogovorno, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Zagreb, vrijedi od 01.03.2020.